اطلاع رسانی

به نام خداوند جان و خرد

نمونه سوالات انشایی  دوم

1- با کلمه و ترکیب زیر جمله ای زیبا بنویسید؟

الف-  مهارت های زندگی=

ب- شقاوت =

 

2- یک امثال و حکم بنویسید که در آن واژه ی «دوست» به کار رفته باشد.

 

3- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

- در نوشتن انشا باید به اصل .................. و ............................... جملات توجه کنیم.

- به عبارت های کوتاه و آهنگین ................... می گویند.

- نوشته ای که در آن توصیف، تشخیص و تشبیه به کار رفته باشد نوشته ................. می گویند.

- رعایت ...................... در دو طرف متن انشابه زیبایی متن کمک می کند

- به شعری که در آن مصراع اول بیت اول با تمامی مصراع های دوم بیت های دیگر هم قافیه است ............

 می گویند

- معمولاً تعداد ابیات آن از ............................. بیش تر است.

- میان جمله های یک نوشته، باید با ...................... و ...................... ارتباط برقرار کنیم .

 

4- معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید؟

فاکس ........................                       اس ام اس (SMS) ......................

 

5- درباره نوجوانی یک بند بنویسید و نشانه های نگارشی را در آن رعایت نمائید.

 

6-  درباره بیت زیر یک بند بنویسید؟

چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست                  نی نی نکند زشت، نگارنده زیبا

 

7- عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید.

وقتی ماه محرم فرا می رسد..............

 

8- جمله زبانی زیر را به صورت ادبی بنویسید.     

"   گل ها با تابش خورشید شکوفا شدند.  "

 

9- در عبارت « پشته ي خارهمي برد به پشت » چه آرايه ادبي وجود دارد ؟

الف ) سجع ¨             ب) جناس ¨                  ج ) تلميح¨              د) تضاد ¨

 

10- در عبارت زير چه آرايه هايي به كار رفته است ؟

              "در پاييز برگ ها با وزش هر نسيم دست از دامن شاخه رها مي كنند ."

الف ) تشبيه و سجع ¨       ب) سجع و تشبيه ¨    

 ج ) جناس و تشخيص¨     د) تشخيص و تشبيه  ¨

 

 

11- در عبارت زير چه آرايه هايي به كار رفته است ؟

   "در پاييز برگ ها با وزش هر نسيم دست از دامن شاخه رها مي كنند ."

الف ) تشبيه و سجع ¨       ب) سجع و تشبيه ¨   

  ج ) جناس و تشخيص¨     د) تشخيص و تشبيه  ¨

 

12- مراحل عمر انسان را با فصل هاي سال در سه سطر بنويسيد .

 

13- متن زیر را با تغییر زاویه دید (ضمیر من به او ) باز نویسی کنید :

مرداب اخم هایش را درهم کشید و گفت : " من سر سبزی و طراوت را دوست ندارم زودتر از این جا برو تا بقیه ی خوابم را ببینم

 

14- مفهوم بيت زير در كدام گزينه درست است :

       "چه زشت و چه زيبا همه نقش قلم اوست                   ني ني نكند زشت نگارنده ي زيبا "

الف ) خداوند همه ي قلم ها را زيبا آفريده است .

ب ) خداوند نوزادها را دوست دارد و زشت نمي آفريند .

ج ) خداوند همه ي موجودات را به زيبايي آفريده است و هيچ آفريده اي زشت نيست .

د ) خداوند بعضي موجودات را زشت و بعضي را زيبا آفريده است

 

15- كداميك از عبارتهاي زير امثال و حكم نيست ؟

 الف ) ميازار موري كه دانه كش است                       كه جان دارد و جان شيرين خوش است

ب ) صبر تلخ است اما برش شيرين است

ج ) در كارها هيچ وقت عجله نداشته باش

د ) عاقل هميشه عاقبت انديش است

 

16- عبارت زير را تا سه جمله كامل كنيد :

علم و فن زماني مفيدند ...........................................

 

17- برای موضوع زیر کلمات قصار یا امثال و حکم پیدا کنید.

امیدواری..................................

18-  این تصویر را در دو سطر توصیف کنید.

................................................................................................

............................................................................................

 

 

 

19-.در بیت زیر کدام یک از آرایه های ادبی به کار رفته است.

             "عزّت از خاری نشناخته ای            عمر در خارکشی باخته ای"

الف- تلمیح          ب- تشخیص             ج- جناس                 د- سجع

 

20- گزینه ی درست و نادرست را مشخص کنید.

الف- نوازنده امروزه به معنای « نوازشگر و مهربان» است.                   ص    غ

ب- به خاطر سپردن حکایات، مثل ها، کلمات قصار و اشعار مناسب برای پرورش و تقویت مهارت نویسندگی و کوتاه نویسی مفید است.                                                            ص    غ               

 

22- عبارت نا تمام زیر را تا یک بند ادامه دهید. و این کلمات را در آن به کار ببرید.

(اخلاق فردی، حریم خانواده ،استعداد خدادادی)

تلفن همراه من ...................................

 

23- درباره ی اخلاق اجتماعی انسان امروز سه سطر بنویسید.

......................................................................................................................................

 

..................................................................

 

24- در سه جمله " راههای رسیدن به عزّت و آزادگی"  را بنویسید.

 

25- دوکاربرد نشانه خط فاصله را بنویسید ؟

 

26- مترادف کلمه های زیر را بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید :

استقلال                       ایثار                            حماسه                        استواری

 

 

 

27- چه موقع از این {  } استفاده می کنیم و نام آن را بنویسید ؟

 

28- با شبکه ی مراعات نظیر مقابل جمله بسازید :                     

"   کتاب ، دانش ، مطالعه

 

29- یک جمله ادبی در رابطه با "وطن دوستی " بنویسید .

 

 

30- با توجه به تصویر مقابل یک جمله ی ادبی و یک جمله ی زبانی بنویسید :

 

31- در جمله (خورشید چون مادری مهربان گلها را نوازش می کند ) وجه شبه کدام است .

 

32- در باره ی تصویر مقابل یک بند بنویسید و در آن از آیات و روایات استفاده نمایید :

 

 

                                                                                                

 

 

33- با واژه ها ی" فلسطین ، آزادی و پایداری " یک بند ادبی بنویسید .

 

 

 

 

 

 

34- تصویر زیر را به کمک عنصر تشبیه در دو سطر وصف کنید :

 

 

                                                      

                                                

 

 

35- با استفاده از یک تصویر خیالی به دو گونه ی زبانی و ادبی ( آن تصویر خیالی را )توصیف نمایید .

 

36- انواع نامه را نام ببرید .

 

37- یک بند به صورت ادبی در مورد فصل بهار بنویسید .

 

38- از ......... برای جذاب تر کردن انشا می توان بهره گرفت :

الف- سجع        ب- تضاد       ج- تلمیح       د- کنایه  

 

39- به کمک نشانه ی "را " با کلمه ی زیر جمله بنویسید :

واقعیت ...............................................................

 

40- موضوعات انشا

-         تجربه ی اشخاص بزرگتر چه فوایدی در زندگی ما دارد.

-         چرا کتاب مونس تنهایی ماست

-         شما به عنوان یک نوجوان چگونه می توانید از فرصت های زندگی خویش استفاده کنید.

-         بهترین دوست و راهنمای شما در زندگی چه چیزی می تواند باشد .

-    ماه روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد . در این باره انشا بنویسید .

-         - نام نیکو گر بماند زادمی       به کزو ماند سرای زرنگار

-         فصل تابستان را توصیف نمایید .

-         یک نوجوان خوب و شایسته چه ویژگی هایی دارد .

-         در سال "جهاداقتصادی "وظیفه ی شما به عنوان یک دانش آموز چیست ؟

-         شرح حال زندگی خود را بنویسید .

-         به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست ؟

-         حضرت زهرا برای دختران امروز الگو و اسوه اند یعنی چه ؟

-         چو ایران نباشد تن  من مباد       بدین بوم برزنده یک تن مباد

-         چگونه می توان با ناامیدی و شکست مبارزه کرد .

-         چه برنامه ای برای گذراندن تابستان امسال در نظر دارید ؟

-         دوست آن باشد که گیرد دست دوست        در پریشان حالی و درماندگی

-         کم گوی و گزیده گوی چون در       تا زاندک تو جهان شود پر

-         به نظر شما راز موفقیت بزرگان و اشخاص ماندگار در چیست ؟

-         داستانی به صورت علمی – تخیلی بنویسید .

-         چرا کتاب مونس تنهایی ماست .

-    نامه ای به سازمان ملل متحد بنویسید و در آن به ظلم و ستمی که به کودکان و نوجوانان فلسطینی می شود ، اعتراض کنید .

-         سرمایه ی من در آینده !

-         به خدا چه بگویم !

-         کمک به هم نوع چه تأثیری در زندگی انسان ها دارد ؟

-         چگونه می توانیم ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم ؟

-         نگردد شاخک بی بن برومند        زتو سعی و عمل باید زمن پند

-         یکی از وقایع مهم چند ماهه ی اخیر را به اختصار بنویسید .

-         با همت و تلاش چه کارهای مفید ی برای جامعه ی خود می توانیم انجام دهیم .

-         برای داشتن خانواده ای آرام و با نشاط چه باید کرد ؟

 

 

 

خدایا! رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد و قوّتم بخش تا نامم را و حتی نانم را در خط ایمانم افکنم.

تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند نه آنها که پول دین را می گیرند و برای دنیا کار می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                به نام خداوند جان و خرد

بانک سوالات املایی دوم

 

1- کدام واژه فقط یک صورت املایی دارد؟

الف) خواست £    ب) عطش £      ج) صفر £    د) مریز £

 

2- املای کدام کلمه با توجه به معنایش درست است.

الف) تراوت: تازگی £      ب) اعمّه: پیشوایان       ج) انس: دوستی £         د) حیاط: زندگی

 

3- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و صحیح آنها را بنویسید.

تابستان نیز به ظرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد. درختان از پوشش سبز خود اریان     می شوند و گویی با احتزاز برگ های زرد و نارنجی و سرخ آتشین در باد شأله می کشند.

 

4- کدام گزینه مترادف نیستند؟

الف) خزان: پاییز £      ب) آرمان: آرزو       ج) کرامت: بزرگی £         د) حور: خورشید £

 

5- شکل صحیح واژه ها را در جای خالی قرار دهید؟

الف) دانه های .................... را بین انگشتانش می چرخاند (تسبیح – تصبیح)

ب) برای رفع ........................ به انتظار باران نشسته است (عتش – عطش)

 

6- مفرد واژه های زیر را بنویسید؟

احوال =                                            عوامل=

 

7- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد صحیح آن را بنویسید؟

الف) انگار نقّاش چیره دست طبیعت به ترکیب رنگها نور پاشیده است.

ب) زمین های مذروع از چهار منبع آبیاری می گردد

 

8- کلمه صواب به چه معناست؟

الف) درست £      ب) پاداش £       ج) صحیح £         د) الف و ج £

 

9- شکل صحیح واژه های مناسب را با توجه به معنای جمله بنویسید :

الف – زمین های ........... از چهار منبع آبیاری می گردد ( مذروع – مظروع – مزروع )

ب- در مورد هوش و ..... امیر داستان های زیاد ی بر سر زبان هاست ( ظکاوت – ذکاوت – زکاوت )

 

10 – متضاد کلمات زیر را بنویسید :

صلح :                      زیبا :                                تمیز :                        دانا :

 

 

 

11- هر واژه از ردیف الف را با خط مناسب به معنی آن در ردیف ب وصل کنید :

                             الف                                               ب

                              غدر                                            محوطه بیرون خانه

                              قدر                                            زندگی

                             حیاط                                           نیرنگ

                             حیات                                          ارزش

 

12- با حروف در هم ریخته زیر واژه با معنا بسازید :

                    ت م ق ش                                          ن ی ت م

 

13 – شکل اصلی کلمات مخفف داده شده را بنویسید:

وز=                               سحرگهان  =                             برون=

 

14-  در متن زیر هشت غلط املایی وجو.د دارد ، آنها را پیدا کرده و درست آن را در زیر کلمه غلط بنویسید :

 

"روزی در اتاقش رفغای سمیمی و پر حرارت جنجالی به پا کرده بودند پیش آمد مهمّی در ملک روخ داده بود ، همه از سیاست و وطن دوستی صحبت می کردند و به ازهار عقیده می پرداختند "

"آنان که دارایی به ساختن بناهای آم المنفعه از غبیل مدرسه برای سکونت و تحسیل تلاب علوم دینی و کاروان سراقدام   می کنند . ایرانیان بنای این گونه آثار را ثواب آخرت می گویند و بر این اعتقاد ند که صواب پر دوام است"

 

15- املای کدام کلمه با توجه به معنایش نادرست می باشد ؟

الف- اساس = پایه        ب- هور= خورشید    ج- مامور= آباد شده       د- قدر = ارزش

 

16- املای کدام کلمه با توجه به معنایش درست است :

الف- تامل = صبرکردن       ب-  الم = پرچم             ج- حیات = زندگی     د-  ثواب = کاردرست

 

17- کدام واژه  یک صورت املایی دارد ؟

الف – خوار                  ب- مامور                ج- فراقت                د- عطا

 

18- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد :

الف – بهلول برخواست و فرمود : تو می خواهی مرشد خلق باشی

ب- تابستان نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد

ج- نشاط و اضطراب از ویژگیهای نوجوانان و جوانان است

د- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت است

 

19- کدام گزینه متضاد واژه ی( محروم ) است ؟

الف – احرام        ب- بهره مند      ج- بی نصیب       د- مظلوم

 

20 – مفرد واژه های ( آرا ، فصول ، عقول ، افعال ) را به ترتیب بنویسید .

 

21- کدام زوج واژه های زیر متردف نیستند :

الف- خزان ، پاییز        ب- آرمان ، آرزو          ج- مقام ، مرتبه        د- طراوت ، طبیعت  

 

 

22- معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید :

 فاکس =          کوپن=           کنفرانس  =      اس ام اس=

 

23- کدام گزینه متضاد واژه عدالت است :

 الف- ظلم                    ب-  اسارت              ج-  عادل         د-عدل

 

24- معنی (خیر اندیشی ) در کدام گزینه به کار رفته است ؟

الف – مسلهت         ب- مصلحت             ج-مسلحت             د- مصلهت

 

25- واژه های غلط را درست نمایید ؟

ابلاغ- اغتباس- بصیرت- هلاوت- تعصّب- حلهله – مضیقه – مسطور

 

26- کدام زوج ها مترادف نیستند :

الف- مخوف = ترسناک      ب- مونس = همدم    ج- آرمان = آرمیدن     د- همهمه = آشوب

 

27- کدام گروه از واژه های زیر از نظر املایی درست است ؟

الف- سفتن – عصاره – معاهده              ب- مهاربه – محو- نغز

ج- بصیرت – احتراز – حلاوت            د- بحران – التحاب- احزان

 

28- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد :

الف- نباید بدون تفکر و تعمّل به کاری اقدام کنید         ب- رفقای صمیمی و پر حرارت جنجالی به پا کرده بودند

ج- طفلش در اثر آبله مرده بود                          د- هیاهوی کلاغ ها سکوت باغ را می شکست

 

29- شکل صحیح واژه را در جای خالی بنویسید :

کرخه رودی است که پس از (گزر- گذر)از استان های غربی به (حورالعظیم – هورالعظیم ) می رسد .

 

30- کدام واژه دو صورت املایی دارد : 

الف- تقریر               ب- حرص            ج- حرمت              د- حیات 

 

31- مترادف کلمه های زیر را بنویسید :

مُلک :                                 اساس:

 

32- معنای کلمات زیر را بنویسید و با هر یک جمله بسازید :

مِلک:                                     مُلک:

 

33- با دیدن تصویر مقابل چه کلماتی به ذهن شما می رسد :

 

                                                                                                   

 

 

34- علامت (  ّ  ) را روی حرف مشدد بگذارید :

 منزه                ادبیات                 تجمل                    اتفاقا 

 

 

 

35- با توجه به معنای صحیح واژه را پیدا کرده و در مقابل آن ها بنویسید و با هر یک جمله بسازید:

(زندگی ،محوّطه بیرون خانه )

 

 حیاط  =                                                     حیات=

 

36- معنی کلمات " الم ،علم " به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است :

الف- پرچم ، رنج         ب- رنج ، پرچم        ج- درد ، رنج         د- پرچم ، بلند

 

37- در جملات زیر واژه ی مناسب را انتخاب کنید :

الف- درختان چنار (غرس/قرس/غرص)شده است

ب- کاش مادر بزرگ هم این ها را در چشم من بخواند بلکه کم تر ( قصه /غصه /غسه ) بخورد

 

38- با توجه به املای کلمات " دهر /رجحان / ذکاوت " معنای کدام گروه صحیح   است :

الف- روزگار، نغمه ، فزونی           ب- روزگار ، برتری ، تیز هوشی

ج- برتری ، عمق، اقبال                  د- بلند ، روزگار ، با هوش

 

39-مفرد کلمات زیر را با نشانه ی " ان" جمع ببندید :

الف- بیننده             ب- دشمن            ج- ستاره              د- جوان

 

40- در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد :

الف- یک           ب- دو          ج- سه            د- چهار

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:15  توسط سرگروه ادبیات   |